Wat is het talenplatform?

In het voorjaar van 2019 besloten een aantal vertegenwoordigers van de Vlaamse academische taalopleidingen van KU Leuven, UGent, UA en VUB de krachten te bundelen om de dalende inschrijvingsaantallen in talenopleidingen en het dalende niveau van taalvaardigheid bij jongeren aan te pakken en gezamenlijke acties op te zetten. Gaandeweg sloten ook docenten van professionele bachelors, universitaire talencentra en het volwassenenonderwijs zich bij het Vlaams Talenplatform aan, waardoor het nu een brede groep van taaldocenten samenbrengt en vertegenwoordigt. Het Vlaams Talenplatform ijvert voor het belang van het Nederlands, de moderne vreemde talen en de klassieke talen.

Werking

Ongeveer vier keer per jaar komen vertegenwoordigers uit de verschillende betrokken opleidingen bijeen voor een landelijk overleg. Het Vlaams Talenplatform wordt gecoördineerd door een beperkte kerngroep. Vier werkgroepen en vier expertengroepen ondersteunen inhoudelijk en praktisch de werking van het Talenplatform.

Lees hier ons talenplan.

Onze teksten

Waarom?

Het maatschappelijke belang van talen en dus ook van kwalitatief talenonderwijs kan niet worden overschat:

Ons voorstel: een talenplan

Aan de vooravond van de verkiezingen in 2019 lanceerde het Talenplatform een Pleidooi voor een Vlaams Talenplan dat de problemen binnen de talensector moet aanpakken. Een belangrijk onderdeel van het genoemde Talenplan is het opstarten van een campagne voor de talen. Met een batterij aan maatregelen wil ons Talenplan inzetten op het taalbewustzijn en de taalbeheersing van onze jongeren, de instroom in talenopleidingen bevorderen en zo meer gekwalificeerde taalleraren afleveren.

Competenties & kennis

Wie zich vlot wil kunnen uitdrukken in zijn of haar moedertaal en verschillende vreemde talen, heeft veel baat bij een stevig fundament van taalinzicht.

Geletterdheid & belezenheid

Literatuur en algemene belezenheid spelen een cruciale rol in het bevorderen van inlevingsvermogen en cultureel bewustzijn.

Taal & samenleving

Het is van groot maatschappelijk belang dat politici, bestuurders en cultuurdragers actief inzetten op taalvaardigheid en meertaligheid.

Enkele cijfers over letters

één op vijf

... van de Vlaamse jongeren verlaat, volgens de PISA-cijfers van december 2019, de school als ‘functioneel analfabeet’.

23%

Daling van het aantal studenten die zich aanmeldden voor een academische opleiding talen in de afgelopen vijf jaar.

Acht ...

... jaar lang leren onze jongeren Frans. Slechts een kleine minderheid geeft aan zich daarna in deze taal te kunnen uitdrukken.

Werkgroepen

Werkgroep Maatschappelijk Netwerk

De werkgroep Maatschappelijk Netwerk gaat het gesprek aan met de bredere maatschappelijke partners van het talenplatform, zoals culturele partners, uitgevers, en werkgeversorganisaties, en zoekt naar ambassadeurs voor de talen om onze beweging mee een gezicht te geven in het publieke debat.

Leden: Desiree Schyns (UGent), Elke Brems (KULeuven), Elke D'hoker (KULeuven), Kevin Absilis (UAntwerpen), Lieve Jooken (UGent), Martina Temmerman (VUB), Marysa Demoor (UGent), Rik Vosters (VUB, voorzitter), Valerie Rousseau (UAntwerpen).

Werkgroep Communicatie en sociale media

De werkgroep communicatie en sociale media verzorgt de communicatie vanuit het talenplatform via de website, nieuwsbrieven en diverse sociale media. Op die manier worden collega's in het veld op de hoogte gehouden van ontwikkelen binnen het platform, maar informeren we ook een breder publiek over onze standpunten met betrekking tot het talenonderwijs. De werkgroep denkt ook na over de toekomstige promotiecampagne voor de talen.

Leden: Luc Herman (UAntwerpen), Stefanie Keulen (VUB), Tanja Mortelmans (UAntwerpen), Lesley Penne (VUB), Kornee van der Haven (UGent, voorzitter), Toon Van Hal (KU Leuven).

Werkgroep Onderwijsnetwerk

De werkgroep Onderwijsnetwerk verstevigt de contacten tussen het platform en het bredere onderwijsveld. Het platform wil het onderwijsveld zodoende raadplegen en sensibiliseren: wat zijn de uitdagingen waar de lerarenopleidingen voor staan?, welke rol speelt de onderwijsinspectie?, hoe kunnen de koepels het talenonderwijs stimuleren?, enzovoort. De werkgroep zal bovendien contacten met leraren aanknopen om hen te informeren over de acties van het Talenplatform en om hun inbreng te vragen.

Leden: Lars Bernaerts (UGent, voorzitter), An Vande Casteele (VUB), Annemie Demol (HoGent), Renata Enghels (UGent), Liesbet Heyvaert (KU Leuven), Liesbeth Martens (UCLL), Nathalie Nouwen (KU Leuven), Dieter Vermandere (UAntwerpen), Kristiaan Versluys (UGent).

Werkgroep Onderzoek

De werkgroep Onderzoek bekijkt hoe we onderzoeksmatig middelen kunnen genereren en lijnen kunnen uitzetten die ons als talensector meer inzicht verschaffen in fundamentele kwesties rond taalonderwijs (bv. welke didactische aanpak bij taalbeschouwings- taalvaardigheids- en literatuuronderwijs is niet alleen efficiënt maar verhoogt ook de motivatie en intrinsieke interesse van de leerlingen?). In deze werkgroep wordt toegewerkt naar een grote gemeenschappelijke SBO-aanvraag die vanuit de vier Vlaamse universiteiten wordt getrokken, en er wordt onder andere ook gedacht aan het formuleren van thema’s voor bachelorpapers en masterproeven die vervolgens bij alle Vlaamse partners worden uitgewerkt en waarvan de resultaten worden gedeeld.

Leden: Koen De Temmerman (UGent), Liesbet Heyvaert (KULeuven, voorzitter), Elke Peters (KU Leuven), Tom Smits (UAntwerpen), Esli Struys (VUB), Jill Surmont (VUB), Kris Van Den Branden (KU Leuven), Mieke Vandenbroucke (UAntwerpen), Ulrike Vogl (UGent).

Contact

U kan ons steeds contacteren via het onderstaande emailadres.